Пълни условия на промоцията

Член. 1. Организатори и официален правилник на промоционална кампания

1. Промоцията „„Изперете безплатно с Ариел и Електролукс” ”, по-нататък в текста наричана „Промоцията”, се организира и провежда от “Ай Ти ен анд ко адвъртайзинг” ЕООД със седалище и адрес на управление: София 1303, бул. Александър Стамболийски 81А (по-нататък в текста наричана “Организатор”) по възлагане от „Електролукс Лехел Кфт“ със седалище Будапеща, Унгария (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.)

2. Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на Промоцията (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

3. Официалният правилник е достъпен безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоцията на следния уебсайт: electrolux.bg

4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалния правилник. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: electrolux.bg.

5. Рекламните подаръци по чл. 4 се предоставят с цел реклама на производителя посочен върху тях и на Electrolux Lehel Kft., които следва да се считат и за рекламиращи предприятия, като марките, които те произвеждат и/или разпространяват са посочени върху опаковката на отделните рекламни подаръци и/или върху общата опаковка на рекламния подаръчен комплект.   

 

Член 2. Място на провеждане, логистика и продължителност на Промоцията

1. Промоцията се организира и ще бъде проведена в магазините на територията на Република България, посочени в чл. 8.

2.  Подробностите относно механизма на Промоцията са описани в чл.4.

3. Промоцията стартира на 1.10.2019 г. и приключва на 31.12.2019 г. В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Промоцията, това ще бъде оповестено публично на уебсайта electrolux.bg. Наличието на промоционални материали или промоционални продукти в участващите магазини след този период не следва да се счита за удължаване на срока на Промоцията.

4. Организаторът няма задължение да предоставя рекламни подаръци, съгласно условията на Промоцията, във връзка с искания изпратени извън (преди или след) периода на Промоцията или във връзка с покупки на промоционалния продукт извън (преди или след) този период.

 

Член 3. Право на участие

1. В Промоцията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на неговото участие, пребивава на територията на Република България и отговаря на условията, посочени по-долу.

2. Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Промоцията.

3. В Промоцията нямат право да участват служители на Организатора, членове на техните семейства и роднини по права линия или по съребрена линия до четвърта степен.

 

Член 4. Механизъм на „Промоцията”:

4.1  Всеки желаещ да участва в Промоцията трябва да закупи перална машина, пералня със сушилня или сушилня от марката Електролукс в участващите магазини и да поръча рекламните подаръци по чл. 4.4 и 4.5. като направи онлайн регистрацията на www.electrolux.bg (в специалния промо банер “Изперете безплатно с Ариел и Електролукс”) или изпрати заявлението по пощата по чл. 7, в периода на Промоцията (вж. чл. 2.3.)

4.2  В промоцията участват всички модели перални машини, перални със сушилня и сушилни Електролукс, налични в търговската мрежа на участващите магазини (вж. т.8)

 

4.3  Всеки закупил перална  машина, пералня със сушилня или сушилня Електролукс в периода на промоцията (вж. чл. 2.3.) има право да получи рекламен подарък за 50 пранета: Ариел капсули 3 в 1 и омекотител Ленор в еквивалентни пазарни разфасовки.

4.4  Подарък препарат за пране Ариел ще представлява две кутии Ариел 3 в 1 капсули (pods), всяка кутия с 28 капсули, както е указано върху оригиналната опаковка.

4.5  Подарък омекотител Ленор ще представлява една бутилка Ленор Парфюмел Голд Орхид (Gold Orchid) с 50 дози за изпиране, както е указано върху оригиналната опаковка.

4.6  Броят на дозите / изпиранията е базиран на препоръчителни количества препарат при нормално зареждане.

 

5      Препоръчителната цена на дребно с ДДС на всеки рекламен предмет е както следва:

5.1  Перилен препарат Ариел 3 в 1 с 28 капсули: 1,99 лв.

5.2  Омекотител Ленор Парфюмел Голд Орхид за 50 изпирания: 7,99 лв.

 

6      Рекламните подаръци не могат да се заменят с паричната им равностойност или с други подобни продукти.

 

7      Получаването на подаръка изисква доброволно попълване и изпращане в периода на Промоцията (вж. чл. 2.3.) на заявление за искане на подаръка, придружено с копие от касовата бележка. Заявлението може да се попълни онлайн на www. electrolux.bg в промо банера “Изперете безплатно с Ариел и Електролукс” или да се изпрати по пощата, след закупуването на уреда.

7.1  Заявлението се попълва и изпраща по пощата в промоционалния плик с предплатена такса/марка, като към него се прикрепя копие от касовата бележка. Същото условие важи и за онлайн заявлението - след попълване на данните, се прилага сканирано / снимано копие от касовата бележка (jpg или pdf формат).

7.2  В случай на покупка на продукт от онлайн магазин по чл. 4.1., закупилите промоционален продукт онлайн, също имат право да се регистрират в промоционалния модул “Изперете безплатно с Ариели Електролукс” на www. electrolux.bg

7.3  Участникът губи правото си участие, в случай че касовата бележка не показва ясно закупуването на промоционалния продукт по чл.4.1, е нечетлива, неясна, подправена, или не е издадена от някой от участващите в Промоцията магазини от касов апарат/касова система с фискална памет.

7.4  Хартиеното заявление и онлайн формата са идентични и съдържат следните лични данни на купувача: име и фамилия, адрес за получаване на подаръка, телефон и мейл за обратна връзка. Празната карта (1 бр.) се предоставя на купувача само при извършване на покупка на промоционален продукт 4.1. В случай, че клиентът е закупил  два или повече уреда, съответно получава две или повече регистрационни карти или прави две или повече онлайн регистрации, независимо дали документа за покупка (фискален бон, фактура) е един за всички закупени уреди или са отделни такива. Броят на закупените промоционални уреди съответства на правото за същия брой регистрации за подарък.

7.5  Уважават се само заявки, придружени с копие от касовата бележка, което удостоверява датата на закупуване и модела на уреда.

7.6  Датата на изпращане/датата на пощенското клеймо не трябва да е по-късно от 15 януари 2020 г., както и датата на онлайн регистрацията. Регистрации, постъпили след приключване на промоцията няма да се приемат.

7.7  Срокът за изпращане на подаръците от страна на агенцията е 20 дни от датата на получаване регистрацията: коректно попълнената карта заявление за искане на подаръка от Организатора или направена онлайн регистрация. Подаръците ще бъдат изпращани чрез куриер. Ако в рамките на 30 дни след направената регистрация, участникът все още не е получил своя подарък по куриер, следва да подаде информация за това на следния e-mail: electroluxmarketing@balkanstore.bg за проверка.

7.8  Въз основа на покупката на един промоционален продукт може да бъде получен само един комплект от рекламните предмети, посочени в чл. 4 - перилен препарат Ариел и омекотител Ленор за 50 изпирания в еквивалентни пазарни разфасовки. Повторното изпращане на искане или регистрация за получаване на подарък във връзка с една и съща покупка на един промоционален продукт (съотв. една и съща касова бележка за един промоционален продукт) не дава право за повторно получаване на подарък, независимо, дали изпращачът е  един и същ

 

8      Участващи магазини в „Промоцията”са магазините (в т.ч. онлайн) на търговска верига „Технополис“, търговска верига „Техномаркет“, търговска верига „Зора“, търговска верига „Техмарт“, търговска верига „Техномикс“, магазини Либрагруп и магазин Електросануд, в  които са налични промоционалните уреди по чл. 4. Наличностите на промоционалните уреди може да бъде проверена по всяко време в съответните уеб-сайтове technopolis.bg, technomarket.bg, zora.bg, techmart.bg, tehnomix.bg, libragroup.org и electrosound.org. Организаторът не гарантира, че промоционалните уреди  ще бъдат налични по всяко време във всички магазини. Наличностите се управляват от съответния оператор на търговската верига.

 

Член 5. Защита на личните данни

С включването си в Промоцията участниците потвърждават, че са запознати с условията на Промоцията, описани в настоящия Правилник, и ги приемат. Също така участниците приемат доброволно да предоставят личните си данни в базата данни на „Организатора” на Промоцията, регистриран като Администратор на лични данни под номер 416204, с цел участниците в Промоцията и за да получат своите подаръци. Тези лични данни ще бъдат предоставени на куриера/пощенския оператор, за целите на доставка на подаръците. В случай, че участникът е отбелязал в заявлението, че желае да получава новини и информация от Електролукс, то неговите лични данни ще  бъдат предоставени и използвани от Electrolux Lehel Kft за маркетингови цели. Личните данни на участниците няма да бъдат използвани за други цели. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията Закона за защита на личните данни и единствено по повод и за целите на Промоцията. С изпращане на заявлението си за получаване на рекламните подаръци ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни да бъдат използвани за цели, свързани с Промоцията, съответно за целите на директния маркетинг в случай че участникът е отбелязал в заявлението, че желае да получава новини и информация от Електролукс и след приключване на промоцията. Участниците имат право на достъп до и корекция на личните им данни. Electrolux Group работи в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД/GDPR). За повече информация посетете https://www.electrolux.bg/overlays/data-privacy-statement/ “Уведомление за защита на личните данни”.

 

 

 

Член 6. Ограничение на отговорността

  1. Организаторът не носи отговорност за непълна или неточна информация в заявлението, която би възпрепятствала изпращането / получаването на подаръка.

  2. Агенцията изпраща подаръците еднократно. В случай на върнат към агенцията подарък от страна на куриера поради невъзможност за доставка (грешно подаден телефон, име, адрес, никой не отговаря, отказ от получаване) или непотърсен в определения от куриера срок, в случай на при изпращане до офис на куриерска фирма, всеки следващ опит за изпращане на подаръка по куриер е за сметка на Участника в промоцията след негово съгласие / потвърждение. Другата възможност за получаване на върнат подарък е на място в агенция „Ай Ти ен анд ко адвъртайзинг” ЕООД, с адрес гр. София 1303, ул. „Странджа“ 41 в работен ден с работно време от 9 до 18 ч.

  3. Организаторът не поема отговорност за повредени или забавени подаръци по вина на трети лица, превозвача / куриера, но съдейства за изясняване на възникнали казуси.

  4. Организаторът не поема отговорност за непотърсени / нерегистрирани заявления за подаръци след крайния срок за регистрация 15 януари 2020 г.