Правила за провеждане на промоция „50 пранета подарък с Ариел и Ленор”

Член. 1. Организатори и официален правилник на промоционална кампания

 1. Промоцията 50 пранета подарък с Ариел и Ленор”, по-нататък в текста наричана „Промоцията”, се организира и провежда от “Ай Ти ен анд ко адвъртайзинг” ЕООД със седалище и адрес на управление: София 1303, ул. „Странджа“ 41 (по-нататък в текста наричана “Организатор”) по възлагане от „Електролукс Лехел Кфт“ със седалище Будапеща, Унгария (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.)
 2. Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на Промоцията (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
 3. Официалният правилник е достъпен безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоцията на следния уебсайт: www.electrolux.bg
 4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалния правилник. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: electrolux.bg.
 5. Рекламните подаръци по чл. 4 се предоставят с цел реклама на производителя посочен върху тях и на Electrolux Lehel Kft., които следва да се считат и за рекламиращи предприятия, като марките, които те произвеждат и/или разпространяват са посочени върху опаковката на отделните рекламни подаръци и/или върху общата опаковка на рекламния подаръчен комплект.

 

Член 2. Място на провеждане, логистика и продължителност на Промоцията

 1. Промоцията се организира и ще бъде проведена в магазините на територията на Република България, посочени в чл. 8.
 2. Подробностите относно механизма на Промоцията са описани в чл.4.
 3. Промоцията стартира на 1.10.2020 г. и приключва на 31.12.2020 г. В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Промоцията, това ще бъде оповестено публично на уебсайта electrolux.bg. Наличието на промоционални материали или промоционални продукти в участващите магазини след този период не следва да се счита за удължаване на срока на Промоцията.
 4. Организаторът няма задължение да предоставя рекламни подаръци, съгласно условията на Промоцията, във връзка с искания изпратени извън (преди или след) периода на Промоцията или във връзка с покупки на промоционалния продукт извън (преди или след) този период.

Член 3. Право на участие

 1. В Промоцията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на неговото участие, пребивава на територията на Република България и отговаря на условията, посочени по-долу.
 2. Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Промоцията.
 3. В Промоцията нямат право да участват служители на Организатора, членове на техните семейства и роднини по права линия или по съребрена линия до четвърта степен.

Член 4. Механизъм на „Промоцията”:

4.1. Всеки желаещ да участва в Промоцията трябва да закупи перална машина, пералня със сушилня или сушилня от марката Електролукс в участващите магазини и да поръча рекламните подаръци по чл. 4.4 и 4.5. като направи онлайн регистрацията на www.electrolux.bg (в специалния промо модул “50 пранета подарък с Ариел и Ленор”)
4.2. В промоцията участват всички модели перални машини, перални със сушилня и сушилни Електролукс, налични в търговската мрежа на участващите магазини (вж. т.8)
4.3. Всеки закупил перална машина, пералня със сушилня или сушилня Електролукс в периода на промоцията (вж. чл. 2.3.) има право да получи рекламен подарък за 50 пранета: Ариел капсули 3 в 1 и омекотител Ленор в еквивалентни пазарни разфасовки.
4.4. Подарък препарат за пране Ариел ще представлява две кутии с капсули Ariel Allin1 PODs +OXI Effect, всяка кутия с 25 капсули, както е указано върху оригиналната опаковка.
4.5. Подарък омекотител Ленор ще представлява една бутилка Ленор Парфюмел Голд Орхид (Gold Orchid) с 50 дози за изпиране, както е указано върху оригиналната опаковка.
4.6. Броят на дозите / изпиранията е базиран на препоръчителни количества препарат при нормално зареждане.

5. Препоръчителната цена на дребно с ДДС на всеки рекламен предмет е както следва:
5.1. Перилен препарат Ariel Allin1 PODs +OXI Effect: 21,75 лв.
5.2. Омекотител Ленор Парфюмел Голд Орхид за 50 изпирания: 7,99 лв.

6. Рекламните подаръци не могат да се заменят с паричната им равностойност или с други подобни продукти.

7. Получаването на подаръка изисква доброволно попълване и изпращане в периода на Промоцията (вж. чл. 2.3.) на онлайн заявление/регистрация за подарък, придружено от копие (сканирано или снимано) на касовата бележка в .jpg, .jpeg, .png или .pdf формат. Заявлението се попълва на www. electrolux.bg в промо модула “50 пранета подарък с Ариел и Ленор”. След правилно попълване на регистрационната форма Участникът веднага получава автоматичен имейл с потвърждение и разяснения относно проверката на регистрацията. При неправилно въведен имейл Участникът по технически причини няма да получи автоматичен имейл с потвърждение за регистрация, но не губи правото си на подарък, ако е въвел правилно всички други лични данни (име и фамилия, адрес и телефон), необходими на куриерската фирма за доставка.
7.1. В случай на покупка на продукт от онлайн магазин по чл. 4.1., закупилите промоционален продукт онлайн, също имат право да се регистрират в промоционалния модул “50 пранета подарък с Ариел и Ленор” на www. electrolux.bg
7.2. Участникът губи правото си участие, в случай че касовата бележка не показва ясно закупуването на промоционалния продукт по чл.4.1, е нечетлива, неясна, подправена, или не е издадена от някой от участващите в Промоцията магазини от касов апарат/касова система с фискална памет.
7.3. Онлайн формата за регистрация съдържа следните лични данни на купувача: име и фамилия, адрес за получаване на подаръка, телефон и имейл за обратна връзка. В случай, че клиентът е закупил два или повече уреда, съответно прави две или повече онлайн регистрации, независимо дали документът за покупка (фискален бон, фактура) е един за всички закупени уреди или са отделни такива. Броят на закупените промоционални уреди съответства на правото за същия брой регистрации за подарък.
7.4. Признават се само регистрации, придружени с копие от касовата бележка, което удостоверява датата на закупуване и съдържа информация за модела на уреда.
7.5. Крайната дата за попълване на регистрации за подарък на сайта Electrolux.bg е 15 януари 2021 г. На 16 януари 2021 г. модулът за регистрации се затваря и няма да бъде видим на сайта. Заявления, постъпили след 15 януари от други източници (кол център, контактна форма от сайта, имейл) няма да се приемат.
7.6. Срокът за изпращане на подаръците от страна на агенцията е 20 дни от датата на получаване регистрацията. Подаръците ще бъдат изпращани чрез куриер. Ако в рамките на 30 дни след направената регистрация, участникът все още не е получил своя подарък по куриер, следва да подаде информация за това на следния e-mail: electroluxmarketing@balkanstore.bg за насрещна проверка.
7.7. Въз основа на покупката на един промоционален продукт може да бъде получен само един комплект от рекламните предмети, посочени в чл. 4 - перилен препарат Ариел и омекотител Ленор за 50 изпирания в еквивалентни пазарни разфасовки. Повторното изпращане на регистрация за получаване на подарък във връзка с една и съща покупка на един промоционален продукт (съотв. една и съща касова бележка за един промоционален продукт) не дава право за повторно получаване на подарък, независимо, дали изпращачът е един и същ.

8. Участващи магазини в „Промоцията” са магазините (в т.ч. онлайн) на търговска верига „Технополис“, търговска верига „Техномаркет“, търговска верига „Зора“, търговска верига „Техмарт“, търговска верига „Техномикс“, магазини Либрагруп и магазини Електросаунд, в които са налични промоционалните уреди по чл. 4. Наличностите на промоционалните уреди може да бъде проверена по всяко време в съответните уеб-сайтове technopolis.bg, technomarket.bg, zora.bg, techmart.bg, tehnomix.bg, libragroup.org и electrosound.org. Организаторът не гарантира, че промоционалните уреди ще бъдат налични по всяко време във всички магазини. Наличностите се управляват от съответния оператор на търговската верига.

 

Член 5. Защита на личните данни

С включването си в Промоцията участниците потвърждават, че са запознати с условията на Промоцията, описани в настоящия Правилник, и ги приемат. Също така участниците приемат доброволно да предоставят личните си данни в базата данни на „Организатора” на Промоцията, регистриран като Администратор на лични данни под номер 416204, с цел участниците в Промоцията и за да получат своите подаръци. Тези лични данни ще бъдат предоставени на куриера/пощенския оператор, за целите на доставка на подаръците. В случай, че участникът е отбелязал в заявлението, че желае да получава новини и информация от Електролукс, то неговите лични данни ще  бъдат предоставени и използвани от Electrolux Lehel Kft за маркетингови цели. Личните данни на участниците няма да бъдат използвани за други цели. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията Закона за защита на личните данни и единствено по повод и за целите на Промоцията. С изпращане на заявлението си за получаване на рекламните подаръци ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни да бъдат използвани за цели, свързани с Промоцията, съответно за целите на директния маркетинг в случай че участникът е отбелязал в заявлението, че желае да получава новини и информация от Електролукс и след приключване на промоцията. Участниците имат право на достъп до и корекция на личните им данни. Electrolux Group работи в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД/GDPR). За повече информация посетете https://www.electrolux.bg/overlays/data-privacy-statement/ “Уведомление за защита на личните данни”.

Член 6. Ограничение на отговорността

 1. Организаторът не носи отговорност за непълна или неточна информация в заявлението, която би възпрепятствала изпращането / получаването на подаръка.
 2. Агенцията изпраща подаръците еднократно за своя сметка. В случай на върнат обратно към агенцията подарък от страна на куриера поради невъзможност за доставка (грешно подадени лични данни или отказ от получаване) или непотърсен в определения от куриера срок, в случай на изпращане до офис на куриерска фирма, всеки следващ опит за изпращане на подаръка по куриер е за сметка на Участника в промоцията след негово съгласие / потвърждение. Другата възможност за получаване на върнат подарък е на място в агенция „Ай Ти ен анд ко адвъртайзинг” ЕООД, с адрес гр. София 1303, ул. „Странджа“ 41 в работен ден с работно време от 9 до 18 ч.     
 3. Организаторът не поема отговорност за повредени или забавени подаръци по вина на трети лица, превозвача / куриера, но съдейства за изясняване на възникнали казуси.
 4. Организаторът не поема отговорност за непотърсени или нерегистрирани искания за подаръци след крайния срок за регистрация 15 януари 2021 г.