Правила за провеждане на промоция „Подарък Ариел и Ленор за 50 пранета”

Член. 1. Организатори и официален правилник на промоционална кампания

 1. Промоцията Подарък Ариел и Ленор за 50 пранета”, по-нататък в текста наричана „Промоцията”, се организира и провежда от “Ай Ти ен анд ко адвъртайзинг” ЕООД със седалище и адрес на управление: София 1303, ул. „Странджа“ 41 (по-нататък в текста наричана “Организатор”) по възлагане от „Електролукс Лехел Кфт“ със седалище Будапеща, Унгария (H-1133 Budapest, Váci út 80.)
 2. Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на Промоцията (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
 3. Официалният правилник е достъпен безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоцията на следния уебсайт: www.electrolux.bg
 4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалния правилник. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: electrolux.bg.
 5. Рекламните подаръци по чл. 4 се предоставят с цел реклама на производителя посочен върху тях и на Electrolux Lehel Kft., които следва да се считат и за рекламиращи предприятия, като марките, които те произвеждат и/или разпространяват са посочени върху опаковката на отделните рекламни подаръци и/или върху общата опаковка на рекламния подаръчен комплект.

 

Член 2. Място на провеждане, логистика и продължителност на Промоцията

 1. Промоцията се организира и ще бъде проведена в магазините на територията на Република България, посочени в чл. 7.8.
 2. Подробностите относно механизма на Промоцията са описани в чл.4.
 3. Промоцията стартира на 15.10.2021 г. и приключва на 31.01.2022 г. В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Промоцията, това ще бъде оповестено публично на уебсайта electrolux.bg. Наличието на промоционални материали или промоционални продукти в участващите магазини след този период не следва да се счита за удължаване на срока на Промоцията.
 4. Организаторът няма задължение да предоставя рекламни подаръци, съгласно условията на Промоцията, във връзка с искания изпратени извън (преди или след) периода на Промоцията или във връзка с покупки на промоционалния продукт извън (преди или след) този период.

 

Член 3. Право на участие

 1. В Промоцията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на неговото участие, пребивава на територията на Република България и отговаря на условията, посочени по-долу.
 2. Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Промоцията.
 3. В Промоцията нямат право да участват служители на Организатора, членове на техните семейства и роднини по права линия или по съребрена линия до четвърта степен.

 

Член 4. Механизъм на „Промоцията”:

 

Член 5. Защита на личните данни

С включването си в Промоцията участниците потвърждават, че са запознати с условията на Промоцията, описани в настоящия Правилник, и ги приемат. Също така участниците приемат доброволно да предоставят личните си данни в базата данни на „Организатора” на Промоцията, регистриран като Администратор на лични данни под номер 416204, с цел участниците в Промоцията и за да получат своите подаръци. Тези лични данни ще бъдат предоставени на куриера/пощенския оператор, за целите на доставка на подаръците. В случай, че участникът е отбелязал в заявлението, че желае да получава новини и информация от Електролукс, то неговите лични данни ще  бъдат предоставени и използвани от Electrolux Lehel Kft за маркетингови цели. Личните данни на участниците няма да бъдат използвани за други цели. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията Закона за защита на личните данни и единствено по повод и за целите на Промоцията. С изпращане на заявлението си за получаване на рекламните подаръци ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни да бъдат използвани за цели, свързани с Промоцията, съответно за целите на директния маркетинг в случай че участникът е отбелязал в заявлението, че желае да получава новини и информация от Електролукс и след приключване на промоцията. Участниците имат право на достъп до и корекция на личните им данни. Electrolux Group работи в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД/GDPR). За повече информация посетете https://www.electrolux.bg/overlays/data-privacy-statement/ “Уведомление за защита на личните данни”.

 

Член 6. Ограничение на отговорността

 1. Организаторът не носи отговорност за непълна или неточна информация в заявлението, която би възпрепятствала изпращането / получаването на подаръка.
 2. Агенцията изпраща подаръците еднократно за своя сметка. В случай на върнат обратно към агенцията подарък от страна на куриера поради невъзможност за доставка (грешно подадени лични данни или отказ от получаване) или непотърсен в определения от куриера срок, в случай на изпращане до офис на куриерска фирма, всеки следващ опит за изпращане на подаръка по куриер е за сметка на Участника в промоцията след негово съгласие / потвърждение. Другата възможност за получаване на върнат подарък е на място в агенция „Ай Ти ен анд ко адвъртайзинг” ЕООД, с адрес гр. София 1303, ул. „Странджа“ 41 в работен ден с работно време от 9 до 18 ч., само след предварителна уговорка.    
 3. Организаторът не поема отговорност за повредени или забавени подаръци по вина на трети лица, превозвача / куриера, но съдейства за изясняване на възникнали казуси.
 4. Организаторът не поема отговорност за непотърсени или нерегистрирани искания за подаръци след крайния срок за регистрация 15 февруари 2022 г.