Фурната с въртящо се копче не стартира

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 10:22

Проблем: 

  • Фурната не стартира, дори когато действието на екрана, например „Refill Water“ (допълнете с вода), е изпълнено. 
  • Фурната не загрява. 

Приложимо към:

  • фурни, снабдени с дисплей и следното въртящо копче

Решение: 

1. Всички подкани, показани на дисплея, като например „Refill Water“ (допълнете с вода), трябва да се потвърждават като се натисне въртящото копче.  

  • Задръжте въртящото копче за извеждане на екрана за настройки. 
  • Задръжте и завъртете въртящото копче за навигация из менюто. 
  • Задръжте и натиснете въртящото копче, за да потвърдите настройка или да преминете към избраното подменю. 
  • За да се върнете към предишното меню, намерете опцията „Back“ (обратно) в списъка на менюто или потвърдете избрана настройка.