Грешки при монтиране на индукционни котлони

Последно актуализиран 18.3.2020 г. 6:32

Въпрос:

  • Уредът не може да се активира / не работи. 
  • Работят само две готварски зони 
  • На дисплея за настройката на електрозахранването се появяват съобщения за грешка Е3 или Е311 или Е312 (в някои случаи също така сигнали / бипкания) 
  • Върху дисплея на настройката на електрозахранването се появява съобщение за грешка Е8 или Е822 
  • Котлонът се задейства / прегаря предпазителя 

Приложимо към:

  • вграден индукционен котлон 
  • самостоятелна готварска печка с индукционен котлон 

Решение:

В случай на ново монтиране, горепосочените проблеми указват, че уредът е неправилно монтиран.    

Бележка: Ново монтиране означава едно от следните:  

  • Свързване на нов уред към електрозахранването за първи път. 
  • Уредът е свързан към различен контакт. 

1. Проверете дали идва електрозахранване от контакта.  

Проверете дали има електрозахранване в контакта като включите друг уред в него, за да видите дали работи както трябва. Ако контактът не работи, свържете се с квалифициран електротехник, който да помогне за решаването на проблема  

2. Проверете предпазителя за евентуални неизправности.  

Проверете дали предпазителят е причина за неизправността. Ако предпазителят продължава да изключва, обърнете се към квалифициран електротехник  

3. Свържете се с квалифицирания електротехник, който е монтирал уреда.  

4. Свържете се с оторизиран сервизен център.  

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на уреда докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда  от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.