Прекомерна влага в помещението, по стените и прозорците, където се намира сушилнята

Последно актуализиран 25.4.2023 г. 7:11

Въпрос:

  • Прекомерна влага в помещението, по стените и прозорците, 
  • където се намира сушилнята 

Приложимо към:

  • Сушилня с термо помпа 
  • Сушилня с кондензатор 

Решение: 

1. Сушилнята не трябва да е вградена в затворен шкаф без никаква вентилация.   

Сушилнята може да е монтирана като самостоятелен уред или под плота при достатъчно пространство.

Вижте наръчника на потребителя или отделна брошура относно монтирането, предоставена с вашия уред.

Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.  

2. Монтирайте уреда в помещение с достатъчно пространство и добра вентилация:  

Ако сушилнята е монтирана в помещение, което е твърде малко, може да настъпи кондензация.  

  • Помещението трябва да е достатъчно голямо (повече от приблизително 10-12 м2). 
  • Малките помещения много бързо ще се затоплят силно от сушилнята и влагата на въздуха ще се кондензира по повърхности с по-ниска температура.
  • Проблемът може да бъде решен, в много случаи, с добра вентилация, например като се отвори прозорец или врата по време на процеса на сушене.

3. Не монтирайте уреда на места, където температурата може да е под 5°C или по-висока от 35°C.  

  • Сушилнята отдава топлина в околната среда и ако топлината срещне студени стени, прозорци, и т.н., върху студените повърхности ще се образува кондензация/влага. (Кондензира се влагата във въздуха на помещението.)
  • Сушилнята трябва да е разположена в помещение с температура около 20°C 

4. Почистете филтрите и уплътнението на вратата. 

Ако филтрите на машината и уплътнението на вратата не са почистени, те може да произведат ненужно голямо количество влага в помещението. За допълнителна информация, вижте вашия наръчник на потребителя. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук


5. Проверете уплътнението на вратата за евентуална повреда.  

Ако уплътнението на вратата е повредено, това може да доведе до ненужно голямо количество влага в помещението.  

За да замените повредено уплътнение на вратата, свържете се с оторизиран сервизен център  

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.